Početna / Događanja / 6. 6. 2017. SRBI U HABSBURŠKOJ MONARHIJI od 1526. do 1918. – promocija/tribina
6. 6. 2017. SRBI U HABSBURŠKOJ MONARHIJI od 1526. do 1918. – promocija/tribina

6. 6. 2017. SRBI U HABSBURŠKOJ MONARHIJI od 1526. do 1918. – promocija/tribina

Tribina pod nazivom Srbi u Habsburškoj monarhiji od 1526. do 1918., koja je ujedno i promocija istoimene dvotomne knjige,  održaće se u dvorani biblioteke, u utorak, 6.juna 2017. s početkom u 18:00 sati.

O temi  će govoriti dvojica autora – docenti sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, dr Nenad Ninković i dr Goran Vasin, te dr Milivoj Bešlin, naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Promociju/tribinu će voditi Čedomir Višnjić.

 

Ovo delo predstavlja sintezu rezultata višegodišnjeg rada autora u domaćim i stranim arhivima koja u prvoj knjizi proučava i opisuje život i politiku prečanskih Srba od sloma Ugarske u Mohačkoj bici do Blagoveštenskog sabora.

Prikazana je uloga i značaj Srba kao graničara u odbrani Habzburške monarhije, ali i njihov uspeh u ostvarivanju sloboda i prava u državi koja ih je tretirala kao neravnopravan i neistorijski narod.

Ovo delo objašnjava istorijske događaje i procese bez kojih nije moguće razumeti društvenu istoriju prečanskih Srba i njen uticaj na celokupan srpski narod.

U drugoj knjizi prikazana je politička i društvena istorija srpskog naroda u Habzburškoj monarhiji odnosno Austrougrskoj od 1861. do 1918. godine.

Ovde su sagledani najznačajniji procesi i događaji koji su uticali na pravno-politički status Srba, osnivanje i razvoj institucija od nacionalnog značaja, formiranje organizacija i ustanova političkog karaktera kao i uporna i višedecenijska nastojanja da Srbi postignu status ravnopravnog naroda u čitavoj Habzburškoj monarhiji, a prvenstveno u Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji i Bosni i Hercegovini.

Kako je profesor Radoš Ljušić napisao u svojoj recenziji, ova knjiga u dva toma predstavlja nesumnjivo kapitalno delo srpske istoriografije koje u četiri metodološki besprekorno, hronološko i problemski odvojene celine, na osnovu raspoložive arhivske građe, periodike i literature domaće i strane provenijencije objašnjava i predstavlja političku i društvenu istoriju prečanskih Srba u svim relevantnim aspektima i sastavnicama.

izvor: www.rtv.rs

dr Goran vasin  

Akademska karijera
◦ 2013. godine – izbor u zvanje – docent Filozofski fakultet Novi Sad
◦ 2008. godine – izbor u zvanje – asistent Filozofski fakultet Novi Sad
◦ 2005. godine – izbor u zvanje – asistent pripravnik Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ 2012. godine – doktorat, Filozofski fakultet Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija modernog doba
◦ 2008. godine – magistratura, Filozofski fakultet Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija modernog doba
◦ 2004. godine – diploma, Filozofski fakultet Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija modernog doba

Oblasti interesovanja
◦ Istorija Karlovačke mitropolije
◦ Istorija političkih ideja kod Srba 1804-1918.
◦ Istorija Habzburške monarhije 1790-1918.
◦ Istorija Srbije 1804-1918.
◦ Istorija Crne Gore 1860-1918.
◦ Odnos države i Crkve kod Srba tokom 19. i 20. veka
◦ Istorija medicine

dr Nenad Ninković

Akademska karijera
◦ 2016 – Izbor u zvanje – docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2010 – Izbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2008 – Izbor u zvanje – saradnik u nastavi, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija novog veka
◦ 2015 – Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija novog veka
◦ 2009 – Master, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija novog veka
◦ 2007 – Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija novog veka

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Istorija srpskog naroda od XVI do XIX veka
◦ Istorija Karlovačke mitropolije
◦ Istorija Vojne granice
◦ Istorija srpskog školstva

dr Milivoj Bešlin je diplоmirао (2004) i mаgistrirао (2008) istоriјu nа Filоzоfskоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Nоvоm Sаdu. Tеmа mаgistаrskе tеzе: Nаciоnаlnо pitаnjе u Srbiјi krајеm šеzdеsеtih i pоčеtkоm sеdаmdеsеtih gоdinа 20. vеkа. Dоktоrirао (2015) nа istоm fаkultеtu sа tеmоm: Pоkušај mоdеrnizаciје u Srbiјi 1968-1972. Izmеđu »rеvоluciоnаrnоg kursа« i rеfоrmskih tеžnji. U svojim empirijskim i teorijskim radovima istraživao: pоlitičku i društvеnu istоriјu sоciјаlističkе Јugоslаviје; studiј nаciоnаlizmа; tеоriјu mоdеrnizаciје; tеоriјu istоriје; pоkušајe rеfоrmi u drugoj Јugоslаviјi; оdnоs јugоslоvеnskih kоmunistа prеmа srpskоm nаciоnаlizmu; nacionalno pitanje u Srbiji u drugoj polovini 20. veka; sоvјеtskо-јugоslоvеnske оdnоse; studеntske dеmоnstrаciјe 1968; оdnоs Krаljеvinе Јugоslаviје prеmа Grаđаnskоm rаtu u Špаniјi; uticај i kаrаktеr „žutе“ štаmpе u bеоgrаdskој јаvnоsti izmеđu dvа svеtskа rаtа; оsnоvne еlеmеnte јugоslоvеnskоg fеdеrаlizmа – konstituisanje i razvoj; srpskо-hrvаtske оdnоse u drugој Јugоslаviјi; prоblеm аntifаšizmа i istоriјskоg rеviziоnizmа; Drugi svеtski rаt u Јugоslаviјi; аutоnоmiјu Vојvоdinе u јugоslоvеnskоm fеdеrаlizmu; ulogu Jugoslavije u Mađarskoj revoluciji 1956; problem intelektualnog angažmana i nacionalizma itd.

Sufinancirano sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Grada Zagreba, Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

Scroll To Top